Nemovité věci – spoluvlastnické podíly k pozemkům a stavbám, k.ú. Lančov, KP Znojmo

Nemovité věci - spoluvlastnické podíly, k.ú. Lančov, Znojmo
ID nabídky:
Datum zveřejnění:1.5.2023
Minimální nabídková cena:není stanovena
Adresa:
Kraj:
Kontaktní email:tesar@insolvencetesar.cz

Detail nabídky

Insolvenční správce JUDr. Ing. Radan Tesař nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 26 INS 12997/2021 (dlužník Irena Ambrozková) nemovitý majetek– (i) spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k domu č.p. 122 a k pozemkům p.č.st. 69/2 a 69/5 v k.ú. Lančov, zapsaného na LV č. 470 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo (položka poř. č. 2 pod položkou I. Nemovitý majetek soupisu majetkové podstaty; dále též „Spoluvlastnický podíl č. 1“), a (ii) spoluvlastnický podíl ve výši 1/54 k zemědělské usedlosti č.p. 86 a pozemku p.č.st. 67/2 v k.ú. Lančov, zapsaného na LV č. 8 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo (položka poř. č. 3 pod položkou I. Nemovitý majetek soupisu majetkové podstaty; dále též „Spoluvlastnický podíl č. 2“).

Spoluvlastnický podíl č. 1 byl oceněn dle znaleckého posudku č. 15102-2324/2021, když ocenění pro prodej osobám mimo ostatní spoluvlastníky činí 716 000 Kč. Znalecký posudek je k dispozici zde – Ambrozková_znalecký posudek. Znalecký posudek je možné zaslat na vyžádání.

Spoluvlastnický podíl č. 2 nebyl oceněn.

Výše uvedené nemovité věci budou prodány zájemci s nejvyšší nabídkou kupní ceny, kterou je povinen uhradit před podpisem kupní smlouvy v hotovosti či na účet majetkové podstaty, když náklady spojené s převzetím a převodem nemovité věci hradí kupující. Insolvenční správce je oprávněn odmítnout všechny předložené nabídky. Každá z nemovitých věcí může být prodána samostatně. Ostatní spoluvlastníci nemovitých věcí jsou oprávněni vždy dorovnat nabízenou kupní cenu s tím, že pokud tak neučiní, může být nemovitá věc prodána zájemci.

K prodeji nemovitého majetku byl udělen souhlas Krajského soudu v Brně usnesením ze dne 5. 4. 2023 č.j. KSBR 26 INS 12997/2021-B-16

Vaše nabídky můžete zasílat na tesar@insolvencetesar.cz.